Doprava PPL Parcel Smart zdarma od 990 Kč | platby Sodexo a Benefit Plus kartou
×

Rezervační podmínky

Rezervační podmínky vztahující se k rezervaci zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Chytrá lékárna a.s.
 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.chytralekarna.cz je Chytrá lékárna a.s. se sídlem Mendlovo náměstí 149/16, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ: 08369437, DIČ: CZ 08369437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8214 (dále jen „provozovatel“).

1.2. Kontaktní údaje provozovatele

1.3. Tyto rezervační podmínky provozovatele (dále jen „rezervační podmínky“) upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při rezervaci zboží provozovatelem pro jiné právnické nebo fyzické osoby (dále jen „rezervující“) prostřednictvím internetového obchodu www.chytralekarna.cz (dále jen „internetový obchod“).

1.4. Rezervací zboží rezervujícím nevzniká závazná objednávka ani kupní smlouva. Zboží při rezervaci není možné zasílat na adresu rezervujícího ani za něj předem hradit jakýkoli rezervační poplatek.

1.5. Rezervující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami provozovatele, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení provozovatele především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, prostřednictvím automatických volacích zařízení, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Rezervující může tento souhlas kdykoli odvolat, kdy o způsobu odvolání bude vždy řádně informován. Svou informační povinnost vůči rezervujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů rezervujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní provozovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

1.6. Rezervující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač, které slouží k personifikaci zadavatelům reklamy, svůj souhlas může rezervující kdykoli odvolat.

 

II. Rezervace

2.1. Rezervovat lze pouze zboží, které je uvedeno jako zboží skladem k rezervaci.

2.2 Provozovatel je oprávněn odmítnout rezervaci v případě podezření ze zneužití rezervovaného zboží, nebo pokud rezervující v minulosti porušil obchodní podmínky nebo rezervační podmínky provozovatele. 

2.3. Rezervující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti.

2.4 Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti provozovatel plnit, případně do ukončení akce ze strany provozovatele.

2.5. Rezervace vzniká kliknutím rezervujícího na tlačítko „Rezervovat“. Před odesláním rezervace potvrdí rezervující seznámení se a souhlas s rezervačními podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím s rezervačními podmínkami“. Znění platných rezervačních podmínek je rezervujícímu dostupné u příslušného tlačítka. Kliknutím na tlačítko Rezervovat rezervující potvrzuje správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil s rezervačními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v rezervaci jsou provozovatelem považovány za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.

2.6. Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu rezervace (nestandardní množství zboží, výše ceny, skladby zboží apod.) vždy oprávněn žádat rezervujícího o autorizaci rezervace vhodným způsobem (telefonicky, e-mailem, písemně). Odmítne-li rezervující rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že rezervace se neuskutečnila.

2.7. Provozovatel je oprávněn odmítnout rezervaci rezervujícího, který se minimálně ve dvou případech nedostavil do lékárny pro rezervované zboží.

2.8. Zboží je pro rezervujícího rezervováno na lékárně po dobu pěti (5) kalendářních dnů.

2.9. Kupní smlouva je uzavřena s rezervujícím až poté, co se dostaví do lékárny a přihlásí se o rezervované zboží. Má se pak za to, že zboží bylo zakoupeno za stejných podmínek, jako by k rezervaci nedošlo.

2.10. Rezervace zboží není nikterak závazná, pokud si rezervující zboží nevyzvedne či se pro něj nedostaví, pak se rezervace automaticky ruší. Rezervace může být zrušena i v případě, kdy z nenadálých příčin dojde k vyprodání zboží, které mělo být skladem.

 

III. Cena a úhrada objednávky za rezervované zboží

3.1. Cena rezervovaného zboží je pro provozovatele a rezervující závazná a může se lišit od ceny zboží, za které je zboží nabízeno k přímému prodeji v lékárně provozovatele.

3.2. Cenu za rezervované zboží je možné uhradit způsobem, který stanovují obchodní podmínky provozovatele pro platbu zboží při vyzvednutí zboží, kdy tyto obchodní podmínky jsou dostupné zde.

 

IV. Závěrečná ustanovení 

4.1. Provozovatel za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje rezervujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v sekci Ochrana osobních údajů

4.2. Provozovatel tímto informuje rezervujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel má právo se obrátit na Českou obchodní inspekci dle § 20d-20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve věci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kdy v tomto případě se rezervující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: www.sukl.cz; v případe veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, adresa: Hudcova 232/56a, 621 00 Brno, tel: +420 541 518 210, e-mail: podatelna@uskvbl.cz, www: https://www.uskvbl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv a ve vztahu k Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.

4.3. Pokud by některé ustanovení těchto rezervačních podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

4.4. Znění rezervačních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění rezervačních podmínek. 

4.5. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

4.6. Rezervující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto rezervačních podmínek před odesláním rezervace, ujednání rezervačních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a bude se jimi řídit. Dále rezervující prohlašuje, že zboží rezervuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je po koupi prodávat dalším osobám.

 

Tyto rezervační podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023