Doprava PPL Parcel Smart zdarma od 990 Kč | platby Sodexo, Benefity a Benefit Plus
×

Podmínky rezervace léků z eReceptu

Podmínky vztahující se k rezervaci léčivých přípravků na předpis prostřednictvím internetového rezervačního systému společnosti Chytrá lékárna a.s. (dále jen „podmínky“)
 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.chytralekarna.cz je Chytrá lékárna a.s. se sídlem Mendlovo náměstí 149/16, Staré Brno, 603 00 Brno, IČ: 08369437, DIČ: CZ 08369437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 8214 (dále jen „provozovatel“ nebo „Chytrá lékárna“).

1.2. Provozovatel je mimo jiné provozovatelem lékáren a je oprávněn k prodeji léků na základě živnostenského oprávnění a rovněž potřebného oprávnění pro obchodování s léky, které vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv.

1.3. Kontaktní údaje provozovatele:

Telefonní číslo: 734 754 805
E-mailová adresa: poradna@chytralekarna.cz
Adresa: Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno

1.4. Provozovatel prostřednictvím shora uvedené internetové stránky nabízí zákazníkovi, který jako fyzická osoba nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník“), možnost, aby si rezervoval po určitou dobu k osobnímu vyzvednutí léčivý přípravek na předpis, jehož výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, je vázán na lékařský předpis (dále jen „lék“), který je skladem ve vybrané lékárně provozované provozovatelem na území České republiky (dále jen „lékárna“), a to za podmínek uvedených v těchto podmínkách rezervace.

1.5. Rezervaci léku (dále jen „rezervace“) může učinit prostřednictvím internetové stránky pouze zákazník, který oprávněně disponuje platným lékařským předpisem v elektronické podobě (dále jen „eRecept“) vydaným v České republice.

1.6. Provozovatel zákazníka upozorňuje, že provedením rezervace, nedochází k uzavření kupní smlouvy distančním či obdobným způsobem. Zákazník si přes rezervační systém pouze nezávazně zajistí možnost, aby mu byl lék vydán za příslušných podmínek ve vybrané lékárně z jejích skladových zásob. 

1.7. Rezervovat lze léky zcela hrazené z veřejného zdravotního pojištění, léky s jejichž vydáním je spojen doplatek nad rámec částky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, či léky, jejichž cenu zcela hradí zákazník.

II. Postup a podmínky rezervace

2.1. Zarezervovat lze pouze takový lék, který je zákazníkovi předepsán na platném eReceptu, který bude platný nejméně po dobu 2 pracovních dnů následujících po učinění rezervace. eRecept musí obsahovat platný 12timístný unikátní identifikátor.

2.2. Lék je pro zákazníka ve vybrané lékárně rezervován po dobu platnosti eReceptu, nejdéle však po dobu pěti kalendářních dnů ode dne provedení rezervace, kdy den provedení rezervace se započítává jako první den této lhůty.

2.3. Lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu a ve lhůtě dle bodu 2.2. těchto podmínek, jinak bude jeho vydání lékárnou odmítnuto a rezervace automaticky zanikne.

2.4. Podmínkou vytvoření rezervace je vyplnění požadovaných údajů, kdy rezervaci zákazník dokončí kliknutím na tlačítko „Rezervovat“.  Před odesláním rezervace zákazník potvrdí seznámení se a souhlas s podmínkami kliknutím na tlačítko „Souhlasím s podmínkami rezervace“ a potvrdí seznámení se a souhlas se zásadami pro ochranu osobních údajů kliknutím na tlačítko „Souhlasím se zásadami pro ochranu osobních údajů“. Provozovatel po obdržení e-rezervace zákazníkovi zašle rekapitulaci rezervace na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu.  

2.5. Provozovatel je v závislosti na charakteru předmětu rezervace (nestandardní množství léků, výše ceny, skladby léků apod.) oprávněn požádat zákazníka o autorizaci rezervace vhodným způsobem (telefonicky, e-mailem, písemně). Odmítne-li zákazník rezervaci požadovaným způsobem autorizovat, má se za to, že se rezervace ruší.

2.6. Vybraná lékárna po zadání rezervace prověří platnost eReceptu a dostupnost rezervovaného léku skladem (v lékárně, případně u distributora). Provozovatel upozorňuje, že skladová dostupnost léků v jednotlivých lékárnách se může lišit. Jakmile bude lék připraven k vyzvednutí, zašle provozovatel zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy potvrzení o tom, že je lék připraven k vyzvednutí. Jestliže se ukáže, že daný lék nemá lékárna k dispozici, informuje provozovatel o této skutečnosti zákazníka a je oprávněn z tohoto důvodu rezervaci zrušit. Lék nemusí být zákazníkovi vydán, dokud zákazník neobdrží výše uvedené potvrzení o připravení léku k vyzvednutí. 

2.7. Prostřednictvím výše uvedených internetových stránek nelze rezervovat léky předepsané na papírovém receptu, léky předepsané z pohotovosti a léky uvedené na receptu, který není vydán v České republice.

2.8. Provozovatel je oprávněn odmítnout a zrušit rezervaci zákazníka, která není v souladu se zákonem o léčivech, v případě podezření ze zneužití léků anebo pokud zájemce v minulosti porušil jakékoli podmínky provozovatele.

2.9. Provozovatel je rovněž oprávněn zrušit rezervaci zákazníka, jestliže dojde k neočekáváným okolnostem, které nemohl provozovatel předpokládat.

III. Výdej léku

3.1. Kupní smlouva na rezervovaný lék se považuje za uzavřenou uhrazením kupní ceny za lék, či uhrazením doplatku kupní ceny či předáním léku, pokud je tento lék plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění dle podmínek v čl. IV. podmínek. K úhradě kupní ceny a/nebo k převzetí léku je pak oprávněn zákazník nebo třetí osoba, kterou tímto zákazník pověřil. 

3.2. Podmínkou pro uzavření kupní smlouvy je pak skutečnost, že zákazník nebo jím pověřená osoba sdělila odpovědnému pracovníkovi v lékárně identifikátor eReceptu nebo číslo e-rezervace.

3.3. Po splnění podmínek dle tohoto článku bude zákazníkovi lék vydán s výhradou bodu 3.4. podmínek.

3.4. Nad rámec ujednání obsaženém v čl. II. bod 2.8. podmínek nemusí být lék zákazníkovi vydán, pokud budou splněny podmínky, za kterých je provozovatel oprávněn zrušit rezervaci, nebo za kterých může být rezervace automaticky zrušena.

IV. Cena a úhrada za lék

4.1. Cena služby rezervace léků není zpoplatněna. Výše doplatku za lék se v jednotlivých lékárnách může lišit. 

4.2. Doplatek za lék či kupní cenu za lék lze uhradit při osobním odběru v lékárně:

  • v hotovosti, platební kartou (Mastercard, Maestro, VISA Electron, V Pay, Discover Network, Diners Club International, American Express) a Apple Pay;
  • platebními poukázkami Sodexo, Edenred, Up, Benefit Plus, Benefity, CES ePlatby a.s. (uplatnění dle podmínek vydavatelů jednotlivých poukázek);
  • Dárkové poukazy Chytrá lékárna

V. Zrušení rezervace

5.1. Rezervace není závazná a zákazník je oprávněn ji kdykoli dle svého uvážení zrušit. Ke zrušení rezervace dojde též automaticky uplynutím doby, po kterou byl lék rezervován.

5.2. Od uzavřené kupní smlouvy na lék na základě rezervace není možné odstoupit ve lhůtě 14 dní, jelikož se nejedná o smlouvu uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1829 a násl. občanského zákoníku.

VI. Odpovědnost z vadného plnění, záruka na léky

6.1. Podmínky odpovědnosti a záruky na léky se řídí podmínkami pro ostatní zboží dle obecných obchodních podmínek provozovatele, které jsou dostupné zde.

VII. Ochrana osobních údajů při rezervaci

7.1. Provozovatel za účelem vyřízení rezervace zpracovává osobní údaje v souladu s pravidly a zásadami ochrany osobních údajů a zasílání marketingových sdělení, které jsou v souladu s čl. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dostupné zde. V těchto pravidlech a zásadách je zákazník označován jako klient. Zákazník své osobní údaje sdělí provozovateli prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách provozovatele. 

7.2. Nad rámec zásad a pravidel dle čl. VII. bodu 7.1. uvádí provozovatel následující:

a)    Při rezervaci léku dle eReceptu dochází ze strany provozovatele ke zpracování následujících osobních údajů zákazníka:

  • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa zákazníka;
  • datum narození, rodné číslo zákazníka;
  • údaje o rezervovaném léku (druh, množství);
  • údaje z lékařského předpisu nezbytné pro rezervaci léku, vč. kódu;
  • údaj o lékárně, ve které si zákazník přeje zboží rezervovat;
  • údaj o komunikaci mezi provozovatelem a zákazníkem související s e-rezervací.

b)    Provozovatel výslovně uvádí, že nezpracovává takové osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém nebo etnickém původu zákazníka, jeho politických názorech, členství v odborech či politických stranách, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci zákazníka. Z rezervovaných léčiv provozovatel nikterak nevyvozuje zdravotní stav zákazníka, ani o něm tyto údaje neuchovává.

c)    Osobní údaje v případě rezervace zboží zpracovává provozovatel pouze na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 2 let s tím, že následující rok budou osobní údaje smazány.

VIII. Závěrečná ustanovení 

8.1. Odesláním rezervace zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek ve znění platném v den odeslání rezervace.

8.2. Zákazník provedením rezervace prohlašuje a zavazuje se, že léky zakoupí pro sebe a nebude léky dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení zákazník činí zejména s ohledem na skutečnost, že provozovatel není oprávněn provádět distribuci léčiv a není distributorem zdravotnických prostředků. 

8.3. Provozovatel tímto informuje zákazníka, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel má právo se obrátit na Českou obchodní inspekci dle § 20d-20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve věci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kdy v tomto případě se zákazník může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111, e-mail: posta@sukl.cz, www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, pokud se týká provozování internetového obchodu, je provozovatel.

8.4. Pokud by některé ustanovení těchto podmínek bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

8.5. Znění podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. 

8.6. Provozovatel je vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.

8.7. Zákazník tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto podmínek před učiněním rezervace, že ujednání podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná, že jim plně rozumí a bude se jimi řídit. Dále zákazník prohlašuje, že léčiva rezervuje výlučně pro sebe či pro osobu blízkou a nebude je po koupi distribuovat dalším osobám, ať za úplatu či bezúplatně.