Doprava PPL Parcel Smart zdarma od 990 Kč | platby Sodexo, Benefity a Benefit Plus
×

Reklamace

Odpovědnost z vadného plnění, záruka na zboží, reklamační proces, aneb rozšíření článku VII. Obchodních podmínek vztahující se k zásilkovému prodeji zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti Chytrá lékárna a.s.

VII. Odpovědnost z vadného plnění, záruka na zboží, reklamační proces

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

7.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (převzetí zboží), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.3. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7.4. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, občanského zákoníku
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.5. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle článku 7.3 zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

7.6. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

7.7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží;
 • použil-li kupující zboží ještě před objevením vady;
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

7.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, tj. že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva dle tohoto odstavce.

7.9. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.10. V případě reklamace léčivých přípravků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léčivého přípravku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léčivého přípravku je doporučeno nejprve kontaktovat prodávajícího na adrese reklamace@chytralekarna.cz a domluvit si průběh reklamace tak, aby byly minimalizovány náklady na obou stranách, když zejména v případě léčivých přípravků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat.

7.11. Při vrácení objednávky, je nutné zboží vždy dobře a správně zabalit. Při poškození zboží při přepravě zpět odesílateli nemusí být reklamace / odstoupení od smlouvy uznána v plné výši.

7.12. O vyřízení reklamace je kupující informován elektronicky, telefonicky nebo písemně, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů od jejího přijetí. Pokud kupující není informován dle přechozí věty, na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu podle své volby.

7.13. Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího:

 • elektronicky na e-mail: reklamace@chytralekarna.cz, nebo
 • telefonicky na 734 575 050 (Po-Pá od 07:30 do 18:00..), nebo
 • písemně dopisem zaslaným na adresu Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno, nebo
 • osobně, v příslušné provozní době, na kteroukoli pobočku Chytré lékárny.

Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení reklamace kupující v souladu s výše uvedeným požaduje.

7.14. Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady zboží původně dodané společně s reklamačním listem (k dispozici zde), a to jedním ze způsobů uvedeným níže:

 • na adresu prodávajícího – Chytrá lékárna, Oblá 75a, 634 00 Brno, kdy prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku;
 • předat prodávajícímu v kterékoliv lékárně v rámci poboček Chytré lékárny.

Při osobní vrácení reklamovaného zboží může být na přání kupujícího sepsán reklamační list přímo na místě s pověřeným zaměstnancem Chytré lékárny.

K reklamovanému zboží vždy kupující přiloží doklad o koupi zboží. 

7.15. Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o provedené reklamaci, ve kterém uvede minimálně

 • kdy byla reklamace provedena,
 • co je obsahem reklamace,
 • požadovaný způsob vyřízení,
 • kontaktní údaje kupujícího pro jeho informování o vyřízení reklamace.

Následně mu po vyřízení reklamace zašle zprávu o vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V platnosti od:  27.02.2023 20:51